Hoteliers join today

Info

Rihga Royal Hotel Kyoto

1 Taimatsu-cho Shiokoji-sagaru HigashiHorikawa-dori
Shimogyo-ku
City / Location: Kyoto
Japan

Tel. -1456

Visit website
Stay In Touch